AMAVET pôsobí na Slovensku od roku 1990. Jeho hlavným poslaním je vytvárať podmienky pre nádejných mladých vedcov. Členovia pracujú v oblasti astronómie, robotiky, informatiky, biotechnológie, vied o zemi a rôznych iných vedných disciplín.

Aktivity

Pravidelné aktivity

V roku 2014 bola pravidelná činnosť zložená najmä z klubovej činnosti, súťaží a poznávacích pobytov. V kluboch sa členovia venujú astronómii, robotike, informatike, biotechnológii, vedám o zemi a rôznym iným vedných disciplínam.

Festival vedy a techniky je celoštátnou súťažnou prehliadkou vedecko-technických projektov žiakov ZŠ a SŠ. Žiaci prezentujú svoju výskumno-vedeckú činnosť pomocou panelovej prezentácie. Ich projekty hodnotí komisia zložená z odborníkov z radov vedcov či vysokoškolských pedagógov.

Ďalšou súťažou, ktorú AMAVET zorganizoval bola celoslovenská súťažná konferencia Junior Internet. Ponúka odrazový mostík pre začínajúcich webových programátorov, grafikov a dizajnérov, programátor mobilných aplikácií a blogerov. Na podujatí mladí nadšenci predstavujú svoje projekty a vízie skúseným odborníkom v úlohách porotcov a prednášajúcich.

LaBáK je online súťaž určená mladým žiakom pozostávajúca zo štyroch súťažných kôl v rámci jedného školského roka. Každé kolo tvorí desať úloh, ktoré sú zamerané na prebrané učivo z oblasti biológie, matematiky, fyziky, chémie, geografie či environmentalistiky, pričom ich cieľom je kreatívnym spôsobom rozšíriť spektrum úloh riešených na hodinách v škole.

AMAVET v roku 2014 prvýkrát zorganizoval Pohár vedy v spolupráci s Asociáciou malých debrujárov ČR. Ide o súťaž určenú pre 4 vekové kategórie (MŠ, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, SŠ) pre debrujárske kluby, školské či triedne tímy, rodinné tímy aj skupiny kamarátov. Pohár vedy bol slávnostným vyvrcholením práce najlepších tímov z Česka, Slovenska, Turecka, Nemecka a Kanady.

Animačný program Zvedaví vedci (tábory a pobyty v Chorvátsku) hravou formou podnecuje tvorivosť účastníkov prostredníctvom zaujímavých pokusov pod dohľadom vyškolených animátorov, ktorí pracujú s materiálmi bežne dostupnými v domácnosti v laboratóriu pod holým nebom.

Cesty za vedou sú poznávacie podujatia, ktoré ponúkajú priestor pre mladých ľudí spoznať rôzne encyklopedické a interaktívne zariadenia v Európe (napr. Veda a umenie v Paríži, CERN v Ženeve). Účastníci získavajú poznatky o rozvoji vedy, živote a kultúre iných krajín a zúčastňujú sa neformálneho vzdelávania, ktoré dopĺňa školské osnovy.

Príležitostné aktivity

AMAVET uskutočnil aj viacero podujatí pre verejnosť:

  • Deň detí s vedou na podujatí DVOJIČKOVO
  • Deň s vedou – Petržalský piknik
  • Deň s vedou – Deň otvorených dverí AMAVETu na ZŠ Hubeného
  • Vedecký stánok a aktivity pre deti NOC Výskumníkov 2014

Rozvoj účastníkov

Pri práci s účastníkmi sa AMAVET zameriava na matematiku, fyziku, informatiku, techniku, tímovú prácu, charakter, vedu, tvorbu vedeckého projektu, prezentáciu a vyjadrovanie.

V snahe poskytovať čo najlepšie vedenie AMAVET pravidelne vzdeláva klubových vedúcich a dobrovoľníkov v oblasti práce s mládežou. Z rovnakého dôvodu vedie dialóg s členmi združenia o aktuálnych potrebách mladých ľudí a spôsoby práce prispôsobuje aktuálnym podmienkam mladej generácie. Tiež sa zameriava na podporu a rozvoj zručností v oblasti informačných technológií.

Vzdelávanie dobrovoľníkov a pracovníkov s mládežou

Pre prípravu dobrovoľníkov má AMAVET vytvorený dobrovoľnícky manuál a politiku zapojenia dobrovoľníka do aktivít združenia. Pravidelne vzdeláva klubových vedúcich – pedagógov a výchovných pracovníkov, ktorí sa venujú deťom a mládeži. Školenie im ponúka rozšírenie vedomostí, skúseností s adaptáciou na nové prostredie a inovatívne metódy, ktorými zaujmú deti a mladých ľudí.

Dobrovoľníci, ktorí počas uskutočňujú program Zvedaví vedci absolvujú akreditované vzdelávanie pre tento program. Toto vzdelávanie trvá väčšinou jeden mesiac. Táto doba zahŕňa teoretickú časť, praktickú časť a samotnú účasť na podujatiach.

V rámci vzdelávania dobrovoľníkov sa AMAVET sústreďuje na úlohu dobrovoľníka, prezentačné zručnosti, hry a aktivity, administratívu.

Vzdelávanie dobrovoľníkov vedú zamestnanci AMAVETu a lektori – dobrovoľníci, ktorí sa dlhoročne venujú danej problematike. Lektori sa pripravujú prostredníctvom akreditovaného vzdelávania pre prácu s mládežou. Absolvujú aj vzdelávanie z určitej problematiky (napr. organizácia rekreačných a táborových podujatí). Na neformálnych stretnutiach sa učia prezentovať, pracovať so skupinou a pod.

AMAVET má vypracovanú celú metodiku vzdelávania a metodickú príručku. Účastníci vzdelávania zdarma dostávajú metodický materiál.