Bratislavský spolok medikov (BSM) združuje študentov medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (LF UK). Pokračuje v tradícii Spolku medikov založeného v roku 1920.

Spolok podporuje študentov medicíny v ich štúdiu, osobnom a kariérnom rozvoji, vytvára pôdu pre ich inovatívne nápady. BSM tiež prispieva ku zlepšeniu a udržiavaniu miestneho a svetového zdravia šírením osvety v komunite a vo svete. Ako súčasť International Federation of Medical Students´ Associations (IFMSA) je poslaním BSM prehĺbiť medzinárodnú spoluprácu medzi študentmi medicíny s cieľom zlepšiť ich vedomosti a zručnosti.

Aktivity

Pravidelné aktivity

BSM uskutočnila viaceré

  • odborné vzdelávacie podujatia – Kurzy obväzovania (základy ošetrovateľstva), Kurzy chirurgického šitia (workshopy pre budúcich chirurgov),
  • soft-skill tréningy – time management, komunikácia, prezentačné zručnosti,
  • osvetové akcie pre verejnosť – Movember (akcia venovaná osvete o rakovine prostaty a semenníkov), Nemocnica u medvedíka (akcia pre deti na prekonanie strachu z bieleho plášťa),
  • dobročinné akcie – Beh medikov (benefičný beh pre medikov a verejnosť spojený so zbierkou na vybranú detskú kliniku), Medická kvapka krvi (príležitosť pre medikov darovať krv v mobilnej jednotke prístupnej priamo v škole),
  • spoločenské podujatia – Vianočný večierok a ALUMNI konferencia (stretnutia absolventov LF UK),
  • International Tuesday – pravidelné utorkové stretnutia o krajinách, do ktorých členovia možnosť ísť na stáž,
  • Fresher´s Day – uvítanie novoprijatých študentov na LF UK spojené s podaním štartovacích informácií, prehliadkou školy a zoznamovacími aktivitami,
  • Večer s osobnosťou – diskusné večery s úspešnými osobnosťami zo sveta medicíny.

Príležitostné aktivity

V roku 2014 BSM zorganizovalo Benefičný trh zručností, výučbu znakovej reči „Breaking the Silence“, prednášky na aktuálne medicínske témy, akcia pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS, party pre študentov.

Vzdelávanie členov

Program BSM sa venuje sebarozvoju medikov, ich dodatočnému vzdelávaniu a šíreniu osvety medzi širokou verejnosťou.

Práca s deťmi a mládežou u BSM prebieha napríklad formou akcie „Nemocnica u medvedíka“, kde sa členovia snažia priblížiť deťom prácu lekára a tak znížiť ich obavy pri návšteve ich pediatra. Ďalším príkladom je klub reprodukčného zdravia, ktorý organizuje workshopy po bratislavských školách a formou peer education sa snaží medzi mladými zvýšiť povedomie o rizikách a prevencii pohlavných chorôb. Obe aktivity prebiehajú niekoľko rokov, počas ktorých BSM zdokonaľuje svoj prístup ku školeným deťom na základe spätnej väzby.

Vzdelávanie dobrovoľníkov a pracovníkov s mládežou

Dobrovoľníci sú vzdelávaní v rámci IFMSA, ktorá organizuje profesionálne školenia peer education a softskills viackrát za rok. Členovia na nich získavajú veľa skúseností a odovzdávajú ich ďalej na lokálnych školeniach a tréningoch BSM.

BSM sa zameriava hlavne na úlohu dobrovoľníka, psychológiu detí a mládeže, prezentačné zručnosti, hry a aktivity, administratívu. Dĺžka kurzov je veľmi variabilná. Na niektoré témy postačuje jednorazový niekoľkohodinový tréning, iné si vyžadujú víkend s nabitým programom alebo aj pravidelné stretnutia po niekoľko týždňov až mesiacov.

Tréningy vedú skúsení členovia, oficiálni tréneri Slovak Medical Students´ Association alebo profesionál vo svojom obore (napr. kurz chirurgického šitia), v závislosti od témy. Vedúci workshopov a prednášok sú pripravovaní medikmi a trénermi na Slovensku a v partnerských krajinách na tréningoch, ktoré prebiehajú viackrát do roka. Pre potreby tréningu dobrovoľníkov BSM má materiály od medicínskych profesionálov alebo trénerov IFMSA. Materiály členovia medzi sebou zdieľajú.