Združenie YMCA na Slovensku pôsobí s prestávkami od 1. svetovej vojny. Prvýkrát bola zakázaná počas 2. svetovej vojny. Po krátkom pôsobení bola YMCA na Slovensku v roku 1951 násilne rozpustená. YMCA na Slovensku obnovila svoju činnosť v roku 1990 ako súčasť svetového hnutia YMCA – Young Mens’ Christian Association (Kresťanské združenie mladých ľudí).

Aktivity

Pravidelné aktivity

Pravidelná činnosť v roku 2014 sa uskutočňovala v podobe nízkoprahových a komunitných centier, klubovej činnosti, táborov, podpory rozvoja dobrovoľníctva a medzinárodných dobrovoľníckych programov cez Európsku dobrovoľnícku službu.

Nízkoprahové kluby ponúkajú klientom poradenstvo, rozličné zmysluplné aktivity, vytvárajú bezpečný priestor a tým sa stávajú útočiskom pre mladých ľudí. Práca s klientom prebieha priamo v klube.

Mládežnícke kluby predstavujú priestor pre trávenie voľného času mladých ľudí. Sú v rámci nich organizované besedy a prednášky na aktuálne témy, súťaže a hry súvisiace s témou, prednášky, koncerty, výlety. V kluboch si členovia môžu zahrať spoločenské hry, stolný futbal či biliard.

Cesta muža je iniciatíva zacielená na chlapcov a mladých mužov, ktorí vyrastajú v prostredí s nedostatkom mužských vzorov (detské domovy, dysfunkčné rodiny). Cieľom tejto iniciatívy je spoznaním typicky mužských zručností, hodnôt a postojov prispieť k zvýšeniu ich mužskej identity.

YMCA organizuje letné i zimné tábory – jazykové (napr. s výučbou angličtiny za účasti zahraničných lektorov), hudobné, stanové, pobytové aj denné, na Slovensku i v zahraničí. V roku 2014 zorganizovali miestne združenia YMCA na Slovensku spolu 15 pobytových táborov, ktorých sa zúčastnilo vyše 970 detí a mladých ľudí.

V rámci klubovej a oddielovej činnosti majú členovia možnosť zažiť široké spektrum športov – volejbal, futbal, turistika, cykloturistika, stolný tenis, baseball, netradičné športy – ringo, lakros, indiaca.

Súčasťou aktivít YMCA je aj zapájanie menšinových a sociálne znevýhodnených skupín, konkrétne detí z detských domovov a práca s rómskou mládežou a ich rodinami.

 

Príležitostné aktivity

Prechod Zimnou Fatrou bol trojdňovou púťou, ktorej cieľom bolo prekonávanie vlastných hraníc, učiť sa stanovať v zime, prekonať chladné rána a posilniť vzájomné vzťahy aktívnych vedúcich.

YMCA Dielňa je každoročné predvianočné stretnutie ymkárov z celého Slovenska.

Rozvoj členov

Miestne združenia YMCA rozvíjanú svojich členov na základe ich potrieb. Preto je ich činnosť veľmi rozmanitá.

Cieľom YMCA je harmonický rast mladých ľudí vo fyzickej, duševnej a duchovnej oblasti, aby mohli viesť zdravý, zodpovedný a radostný život v spoločnosti, byť aktívnymi občanmi. Tento sa snaží napĺňať v rámci outdoorových podujatí, na ktorých účastníci získavajú nové zručnosti v oblasti pobytu v prírode (napr. táborenie, orientácia, zakladanie ohňa), sebareflexiou členov (uvedomenie si svojich silných a slabých stránok, čo a ako je možné zmeniť). Dôležitou súčasťou výchovného programu YMCA je rozvoj vodcovských schopností, podpora rastu osobnosti, rozvoj komunikačných zručností a zameranie sa aj na hodnoty presahujúce človeka.

Akreditovaný program Y-Video je zameraný na rozvoj mediálnej gramotnosti, získanie zručností pre prezentáciu názorov, postojov a zdieľanie informácií cez médiá. Ten Sing je tvorivá činnosť zameraná na hudbu, spev, divadlo a rozvoj kultúry mladých.

YMCA vo svojich programoch kladie dôraz na ich relevantnosťudržateľnosť, rôznorodosť programov a prístupov, na podporu a rozvoj dobrovoľníctva ako nástroja pre osobný rast dobrovoľníkov, znižovanie prahov (nízkoprahové a komunitné centrá pre neorganizovanú mládež).

Vzdelávanie dobrovoľníkov a pracovníkov s mládežou

Vzdelávanie a motivácia v YMCA prebieha na národnej aj lokálnej úrovni. Z národnej úrovne sú organizované motivačné aktivity a podujatia (napr. splavy riek, putovanie prírodou, tímové hry,..), vzdelávanie so zameraním na špecifické zručnosti a informácie (regionálne stretnutia YMCA, workshopy v rámci  YMCA Dielňa, kurzy Y-Video pre mediálne zručnosti), systematické intervencie na lokálnej úrovni (pomoc s fungovaním miestnych združení, nastavenie systému práce, získavanie zdrojov a iné témy podľa potrieb lokálnych združení).

Na lokálnej úrovni sú miestne združenia autonómne a sami si nastavujú vzdelávanie svojich pracovníkov a dobrovoľníkov. Ich rozvoj sa uskutočňuje na pravidelných poradách a stretnutiach, prostredníctvom supervízie externými školiteľmi a externými školeniami (napr. Manažment dobrovoľníkov cez Platformu dobrovoľníckych centier, Tréning trénerov a Facilitácia cez PDCS, Komprax – mladí vedúci a mládežnícky vedúci cez Iuventu).

Pre vedúcich táborov a outdorových aktivít YMCA zrealizovala výcvikový basecamp Prežiť. Účastníci získali nové zručnosti v oblasti pobytu v prírode, venovali sa sebareflexii, rozvoju vodcovských a komunikačných zručností, podpore rastu osobnosti, hodnotám presahujúcich človeka. Týmto aktivitám sa venovali zábavnou formou, aj pomocou airsoftových strategických hier.

V roku 2014 bola YMCA na Slovensku zapojená do pilotného programu Change Agents of YMCA – Empowering young people – medzinárodného programu Svetovej aliancie YMCA (World Alliance of YMCA) pre mládežníckych vedúcich. Program bol zameraný na získavanie kompetencií a spôsobilostí vedúceho v práci s mládežou a na motiváciu mladých ľudí k aktívnej účasti na riešení aktuálnych problémov v spoločnosti (napr. apatia mladých k dianiu v spoločnosti, nezamestnanosť, prejavy násilia).

Dobrovoľníkov a pracovníkov YMCA školia skúsení ymkári. V prípade tém, ktoré YMCA nepokrýva, dobrovoľníkom zabezpečuje externé školenia. Pre svoju prípravu a prácu môžu vedúci využívať vzdelávacie materiály, dostupné sú na web-stránke YMCA.