Zväz skautov maďarskej národnosti (SZMCS-ZSMN) bol obnovený začiatkom roku 1990. Venuje sa predovšetkým mládeži maďarskej národnosti na Slovensku. Cieľom SZMCS-ZSMN je vychovávať svojich členov v duchu skautingu, rozvíjať vo fyzickej, psychickej a mravnej oblasti.

Aktivity

Pravidelné aktivity

Najväčšiu časť pravidelného programu tvoria týždenné družinové schôdzky. Bývajú tematicky zoradené tak, aby zapadali do celoročného výchovného plánu, väčšinou trvajú 1,5 – 2 hodiny. Ďalším druhom pravidelných aktivít sú každoročne usporiadané akcie, predovšetkým letné a víkendové skautské tábory. Tieto akcie sú príležitosťou pre členov na intenzívne prežívanie skautingu, pokrok vo vedomostiach a získanie skúseností.

Na celozväzovej úrovni v roku 2014 SZMCS-ZSMN organizovala konferencie pre vodcov dobrovoľníkov. Na konferenciách sa venovali odborným témam, plánovaniu svojej činnosti a riešeniu záležitostí zväzu.

Príležitostné aktivity

SZMCS-ZSMN príležitostne organizoval medzinárodné semináre pre vodcov, športové dni, kultúrne a spoločenské programy pre verejnosť. Ďalšími aktivitami sú tematické víkendy, napr. vodné túry, viacdňové výlety alebo víkendy pre najmladších členov (skautské vĺčatá). Všetky tieto programy slúžia na podporenie výchovného zámeru pravidelných aktivít.

SZMCS-ZSMN tiež spolupracuje aj s inými organizáciami na niektorých projektoch.

Rozvoj členov

V práci s členmi sa SZMCS-ZSMN venuje témam medziľudských vzťahov, sebarozvoja, životného prostredia, duchovna, vývoja telesnej zdatnosti, citového vývoja, rozvoja vedomostí a charakteru.

Podstata práce Zväzu skautov maďarskej národnosti spočíva v skautských ideách, skautskom zákone a skautskom sľube. Základné myšlienky sa nezmenili. Zmenil sa spôsob práce s členmi a metódy. V minulosti bol program orientovaný na nadobúdanie vedomostí a dosahovanie výkonnostnej úrovne. V súčasnosti sa SZMCS-ZSMN svojimi aktivitami zameriava na rozvoj charakteru, vedomostí, zručností, telesnej zdatnosti, medziľudských vzťahov, emočného cítenia a duchovna.

Vzdelávanie dobrovoľníkov a pracovníkov s mládežou

Dobrovoľníci a pracovníci s deťmi a mládežou sú na činnosť v SZMCS-ZSMN pripravovaní v rámci viacúrovňového kontinuálneho vzdelávania. Najdôležitejším druhom školenia sú tzv. lesné školy. Sú určené pre rôzne vekové kategória a rôzne úrovne skautského vodcovstva (pomocní radcovia, radcovia, pomocní vodcovia, vodcovia). Jednotlivé úrovne lesných škôl na seba nadväzujú. Lesné školy sú v rozsahu 11-dňového letného tábora doplneného o jeden alebo viac víkendových seminárov, v závislosti od úrovne lesnej školy.

Na lesné školy nadväzujú školenie skautských vodcovodborné školenia. Školenie skautských vodcov je najvyšším stupňom vzdelávania. Slúži na prípravu vodcov pre celozväzové a medzinárodné činnosti. Odborné školenia slúžia na rozširovanie a prehĺbenie vedomostí vodcov (napr. školenie vodcov pre vĺčat, školenie vodných skautov).

V rámci vzdelávania dobrovoľníkov a pracovníkov s deťmi a mládežou sa SZMCS-ZSMN venuje témam ako úloha dobrovoľníka, nové deti v organizácii, psychológia detí a mládeže, prezentačné zručnosti, hry a aktivity, administratíva, inšpiratívne výchovné metódy, uzly, viazané stavby, život v prírode, spoznanie a ochrana prírody, sebarozvoj.

Školenia a lesné školy vedie tím skautských vodcov, ktorý zodpovedá za odbornosť a aktualitu tém, kvalitu uskutočnenia, zveľaďovanie a vývoj vzdelávania. Noví lektori prechádzajú ročnou prípravou v lektorskom tíme, v ktorom budú pôsobiť. Súčasťou tejto prípravy je oboznámenie sa s metodikou, princípmi, tematikou danej lesnej školy a aktívna účasť na príprave aktuálneho ročníka lesnej školy.

SZMCS-ZSMN disponuje vlastnými materiálmi pre všetky úrovne vzdelávania a pravidelne sú aktualizované. Vzdelávacie materiály sú dostupné pre členov a lektorov lesných škôl.